Regulamin ŚUDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności

1.01.2017 r.

SOROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa, tel. 22 890 97 80, e-mail: biuro@soroban.com.pl, NIP: 5223024106, KRS: 0000546508

WSTĘP

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), SOROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Rozdział 3
„Biuletyn Informacyjny”

Rozdział 4
„Internetowa Teczka Kadrowa” (ITK)

Rozdział 5
„WPŁATY PFRON – pomoc”

  1. WPŁATY PFRON – pomoc jest to udzielanie płatnych i bezpłatnych porad w zakresie tematyki związanej ze stroną internetową Usługodawcy.
  2. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatków od tychże wpłat i możliwości ich obniżania lub całkowitej redukcji.
  3. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
  4. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
  5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby, zamiast odpowiedzi Usługobiorca otrzyma wycenę lub ofertę współpracy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą.
  7. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej Usługodawcy, powoływanie się na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia lub telewizji. Usługodawca oświadcza, iż w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości osoby, która przesłała zapytanie ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w tym ujawnienia informacji o podmiocie, w którym pracuje lub z którym współpracuje.
  8. Usługodawca zastrzega, że może zlecić udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawca oświadcza, iż podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień.

Rozdział 6
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział 7
Polityka Prywatności

Rozdział 8
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

Rozdział 9
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Rozdział 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014,1182). Administratorem danych jest Soroban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania.